Skip to main content

WEBBPLATSENS ALLMÄNNA VILLKOR

Senaste uppdatering 2021-01-20

 

DESSA VILLKOR ANGER REGLERNA FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

 

LÄS DEM NOGGRANNT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU VILLKOREN

 

SYFTE

Webbplatsens allmänna villkor anger villkoren för hur du kan använda den här webbplatsen.

Se innehållsrubriker nedan.Gå till det relevanta avsnittet för mer information om respektive område:

 1. Vem vi är och hur man kontaktar oss.
 2. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor.
 3. Det finns andra villkor som kan gälla för dig.
 4. Vi kan komma att göra ändringar i dessa villkor.
 5. Vi gör regelbundna ändringar på vår webbplats.
 6. Vi kan stänga eller dra tillbaka vår webbplats.
 7. Vi kan överföra detta avtal till någon annan.
 8. Du måste förvara dina kontouppgifter på ett säkert sätt.
 9. Hur du kan använda material från vår webbplats.
 10. Förlita dig inte på information på vår webbplats.
 11. Vi ansvarar inte för webbplatser vi länkar till.
 12. Användargenererat innehåll godkänns inte av oss.
 13. Hur man klagar på innehåll som laddats upp av andra användare.
 14. Vårt ansvar för förlust eller skada som du har utsatts för.
 15. Undantag från ansvar för digitalt innehåll.
 16. Hur vi kan använda dina personuppgifter.
 17. Att ladda upp innehåll till vår webbplats.
 18. Rättigheter som du ger oss för att använda material som du laddar upp.
 19. Vi ansvarar inte för virus och du får inte sprida dem.
 20. Regler om länkning till vår webbplats.
 21. Vilket lands lagar gäller vid eventuella tvister?
 22. Våra varumärken är registrerade.

 

 

 1. VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

Detta är en webbplats som drivs av AETN UK (”Vi”).Alla webbplatser vi driver listas här:blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (endast för personal), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 03105704 och vårt huvudkontor har följande adress: 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

 

Kontakta oss med följande e-postadress: feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU VILLKOREN

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för att kunna hänvisa till i framtiden.

 

 1. DET FINNS ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA FÖR DIG

Dessa villkor syftar på följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:

• Vår Sekretesspolicy.Läs mer under avsnittet ”HUR VI KAN ANVÄNDA DIN PERSONLIGA INFORMATION” nedan.

• Vår Policy för godtagbar användning, som anger tillåten användning och förbjuden användning av vår webbplats.När du använder vår webbplats måste du följa denna Policy för godtagbar användning.

• Vår Cookiepolicy som innehåller information om cookies på vår webbplats.

• Separata juridiska villkor kommer alltid att gälla för tävlingar, kampanjer och/eller produktutdelning eller försäljning och dessa kommer att anges i anslutning till, och måste överenskommas före inträde i, tävling, erbjudande eller begäran om produkt.

 

 1. VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR

Vi ändrar i dessa villkor då och då.Kontrollera dessa villkor varje gång du vill använda vår webbplats, så att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten.Dessa termer uppdaterades senast den 20 januari 2021.

 

 1. VI GÖR REGELBUNDNA ÄNDRINGAR PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi uppdaterar och ändrar vår webbplats regelbundet för att återspegla förändringar i våra program, tablåer, användarnas behov samt våra affärsprioriteringar.

 

 1. VI KAN STÄNGA ELLER DRA TILLBAKA VÅR WEBBPLATS

Vår webbplats är gratis.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller åtkomsten oavbruten.Vi kan stänga av eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av vår webbplats av affärsmässiga och operativa skäl.Vi kommer att försöka ge dig meddelande om eventuell avstängning eller återkallelse i möjligaste mån.

Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor, samt att de följer dem.

 

 1. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation.Vi kommer alltid att meddela dig skriftligt om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

 

 1. DU MÅSTE FÖRVARA DINA KONTOUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Om du väljer, eller om du får en användaridentifikationskod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information konfidentiellt.Du får inte lämna ut det till någon tredje part.

Vi har rätt att inaktivera alla användaridentifikationskoder eller lösenord, oavsett om du väljer dem eller att de tilldelas av oss, när som helst, om du enligt vår bedömning inte har följt en eller flera av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifikationskod eller lösenord måste du omedelbart informera oss på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. HUR DU FÅR ANVÄNDA MATERIAL FRÅN VÅR WEBBPLATS

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriell egendom på vår webbplats och i det material som publiceras på den.Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen.Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan skriva ut ett exemplar och kan ladda ner utdrag av alla sidor från vår webbplats för personligt bruk och du kan hänvisa andra inom din organisation till innehåll som publiceras på vår webbplats.

Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

Vår status (och status för alla identifierade bidragsgivare) som upphovsman till innehåll på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för detta från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt beslut, returnera eller förstöra alla kopior av det materialet.

 

 1. FÖRLITA DIG INTE PÅ INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS[A1] 

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information.Det är inte avsett att utgöra råd som du bör förlita dig på.Du måste ta del av professionell rådgivning eller specialistråd innan du vidtar eller avstår från åtgärder på grundval av innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats ger vi inga löften eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt, komplett eller uppdaterat.

 

 1. VI ANSVARAR INTE FÖR WEBBPLATSER VI LÄNKAR TILL

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser från tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din kännedom.Sådana länkar ska inte tolkas som ett godkännande av oss för de länkade webbplatserna eller information som du kan hitta där.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Vi ansvarar för de andra webbplatserna vi kontrollerar. Dessa inkluderar:blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (endast för personal), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

 1. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL GODKÄNNS INTE AV OSS

Denna webbplats kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen. Detta gäller även på anslagstavlor och i chatrum.Denna information och dessa material har inte verifierats eller godkänts av oss.De åsikter som andra användare uttrycker på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

 

 1. HUR MAN KLAGAR PÅ INNEHÅLL SOM LADDATS UPP AV ANDRA ANVÄNDARE

Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare, vänligen kontakta oss på feedback@aenetworks.co.uk..

 

 1. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU HAR UTSATTS FÖR

Oavsett om du är konsument eller företagsanvändare:

• Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det är olagligt att göra det.Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer och för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

• Olika begränsningar och uteslutningar av ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter till dig, vilket kommer att dokumenteras i Webbplatsens allmänna villkor som anges i samband med, och är relevanta för, leveransen av dessa produkter.

 

15.       UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR DIGITALT INNEHÅLL[A2] 

Om du är företagsanvändare:

•          Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller allt innehåll på den.

•          Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust eller skada, vare sig i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om det är förutsebart, och uppstår under eller i samband med:

•          användning av eller oförmåga att använda vår webbplats; eller

•          användning eller beroende av något innehåll som visas på vår webbplats.

•          I synnerhet är vi inte ansvariga för:

•          utebliven vinst, försäljning, intäkt eller uteblivna affärer;

•          avbrott i verksamheten;

•          uteblivna förväntade besparingar;

•          uteblivna affärsmöjligheter, utebliven goodwill eller försämrat rykte; eller

•          indirekt eller direkt orsakad förlust eller skada.

Om du är en konsumentanvändare:

•          Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hemmabruk och privat bruk.Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig vid utebliven vinst, uteblivna affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

•          Om defekt digitalt innehåll som vi har levererat skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakas av att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet, kommer vi antingen att reparera skadan eller betala ersättning.Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd om att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig gratis eller för skador som orsakades av att du inte följer installationsinstruktionerna korrekt eller inte uppfyller minimikrav på systemprestanda som rekommenderas av oss.

 

 1. HUR VI KAN ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter så som det beskrivs i vår Sekretesspolicy.

 

 1. ATT LADDA UPP INNEHÅLL TILL VÅR WEBBPLATS

När du använder funktioner som låter dig ladda upp innehåll till vår webbplats eller tar kontakt med andra användare av vår webbplats måste du följa innehållsstandarderna i vår Policy för godtagbar användning.

Du garanterar att ett sådant bidrag uppfyller dessa standarder, och du kommer att vara ansvarig gentemot oss och kompensera oss för eventuella brott mot den garantin.Detta innebär att du kommer att vara ansvarig för förlust eller skada som vi drabbas av till följd av ditt brott mot garantin.

Allt innehåll du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och ej proprietärt.Du behåller alla dina ägarrättigheter till ditt innehåll, men du är skyldig att bevilja oss och andra användare av vår webbplats en begränsad licens för att använda, lagra och kopiera innehållet och att distribuera det och göra det tillgängligt för tredje part.Rättigheterna som du licensierar till oss beskrivs i avsnittet ”RÄTTIGHETER DU GER OSS FÖR ANVÄNDNING AV MATERIAL DU LADDAR UPP” nedan.

Vi har också rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att något innehåll som publiceras eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

Vi har rätt att ta bort inlägg som du gör på vår webbplats om ditt inlägg, enligt oss, inte uppfyller innehållsstandarderna i vår policy för godtagbar användning.

Du är ensam ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll.

Vi lagrar inte innehåll som kan vara terrorism, hädelse, förtal, nedsättande, obscent, stötande och/eller rasistiskt.

 

 1. RÄTTIGHETER DU GER OSS FÖR ANVÄNDNING AV MATERIAL DU LADDAR UPP

När du laddar upp eller lägger upp innehåll till vår webbplats ger du oss följande rättigheter att använda innehållet:

•          en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivat av, visa och erbjuda det användargenererade innehållet i anslutning till tjänsten som tillhandahålls av webbplatsen och över olika media inklusive för marknadsföring av webbplatsen eller tjänsten, och att licensen upphör först när användaren tar bort innehållet från webbplatsen eller så länge vi anser det nödvändigt;

• en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens för andra användare, partners eller annonsörer att använda innehållet för sina ändamål, och att licensen upphör först när användaren tar bort innehållet från webbplatsen eller så länge vi anser det nödvändigt.

 

 1. VI ANSVARAR INTE FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE SPRIDA DEM

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din hårdvara, datorprogram och plattform för att komma åt vår webbplats.Du bör använda ditt eget anti-virusprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt, tekniskt eller på annat sätt.Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.Du får inte attackera vår webbplats via en DNS-attack (denial-of-service-attack) eller en distribuerad DNS-attack.Genom att bryta mot dessa bestämmelse begår ett brott mot Computer Misuse Act 1990 (brittisk lag).Vi kommer att rapportera sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem.[A3] I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

 

 1. REGLER OM LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är skäligt och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att du antyder eller anger någon form av samröre, bifall eller godkännande från vår sida där inget sådant finns.

Du får inte skapa en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan/startsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla länktillstånd utan föregående meddelande.

Webbplatsen som du länkar till måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna i vår Policy för godtagbar användning.

Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VILKET LANDS LAGAR GÄLLER VID EVENTUELLA TVISTER?[A4] 

Om du är en konsument, var vänlig notera att dessa användarvillkor, deras innehåll och deras utformning regleras av engelsk lag.Du och vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

Om du är ett företag regleras dessa användarvillkor, deras innehåll och deras bildande (och eventuella tvister eller anspråk utanför kontrakten) i engelsk lag.Vi samtycker båda till exklusiv behörighet för domstolarna i England och Wales.

 

 1. VÅRA VARUMÄRKEN ÄR REGISTRERADE

Vårt namn och våra logotyper är registrerade varumärken som tillhör AETN UK.Du har inte tillåtelse att använda dem utan vårt godkännande, såvida de inte är en del av materialet som du använder enligt avsnittet ”HUR DU FÅR ANVÄNDA MATERIAL FRÅN VÅR WEBBPLATS” ovan.

 [A1]The source is different from the TOC above.

 [A2]Full stop in source is inconsistant with other headings.

 [A3]Source may need editing: Reference to brittish law.

 [A4]Sorce of this secion may need editing.