Skip to main content

POLICY FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Senaste uppdatering 20 januari 2021

 

DESSA VILLKOR ANGER REGLERNA FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

 

LÄS DEM NOGGRANNT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU VILLKOREN

 

SYFTE

Denna policy för godtagbar användning anger regler för innehåll som gäller när du laddar upp innehåll till våra webbplatser, tar kontakt med andra användare på vår webbplats, länkar till vår webbplats eller interagerar med våra webbplatser på annat sätt.

Se innehållsrubriker nedan.  Gå till det relevanta avsnittet för mer information om respektive område:

 1. Vem vi är och hur man kontaktar oss.
 2. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor.
 3. Det finns andra villkor som kan gälla för dig
 4. Vi kan komma att göra ändringar i denna policy.
 5. Förbjuden användning.
 6. Interaktiva tjänster.
 7. Regler för innehåll.
 8. Brott mot denna policy.
 9. Hur detta kontrakt kan överföras.
 10. Vilket lands lagar gäller vid eventuella tvister?

 

 1. VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS 

Detta är en webbplats som drivs av AETN UK (”Vi”).  Alla webbplatser vi driver listas här:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (endast för personal), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 03105704 och vårt huvudkontor har följande adress: 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

Kontakta oss med följande e-postadress: .

 

 1. GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU VILLKOREN

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar denna policy och att du samtycker till att följa den.

Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för att kunna hänvisa till i framtiden.

 1. DET FINNS ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA FÖR DIG

Webbplatsens allmänna villkor gäller också för din användning av vår webbplats.

 1. VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR AV VILLKOREN I DENNA POLICY

Vi ändrar i dessa villkor då och då. Kontrollera dessa villkor varje gång du vill använda vår webbplats, så att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten. Dessa termer uppdaterades senast den 20 januari 2021.

 1. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Du får endast använda våra webbplatser för lagliga ändamål.  Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lagstiftning eller regelverk.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har något olagligt syfte eller verkan.
 • I syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Att mobba, förolämpa, skrämma eller förödmjuka någon person.
 • För att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller vårt avsnitt ”Regler för innehåll” nedan.
 • För att överföra eller begära utsändning av oönskad eller ej auktoriserad reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande uppvaktning (skräppost).
 • För att medvetet överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangenttryckningsloggare, spionprogram, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som är utformade för att negativt påverka driften av någon datorprogramvara eller hårdvara.

Du godkänner också:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i vårt dokument Webbplatsens allmänna villkor.
 • Inte störa, skada eller skaffa ej auktoriserad tillgång till:
 • någon del av vår webbplats;
 • någon utrustning eller något nätverk där vår webbplats lagras;
 • någon programvara som används vid tillhandahållandet av vår webbplats; eller
 • någon utrustning eller något nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.
 1. INTERAKTIVA TJÄNSTER

Vi kan då och då tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, inklusive, utan begränsning, chatrum, anslagstavlor (“Interaktiva tjänster”).

Där vi tillhandahåller en Interaktiv tjänst kommer vi att ge dig tydlig information om vilken typ av tjänst som erbjuds, om den modereras och vilken form av moderering som används (inklusive om den sker manuellt eller automatiskt).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (i synnerhet barn) från tredje part när de använder en Interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår webbplats, och vi kommer att avgöra från fall till fall om det är lämpligt att använda moderering av tjänsten (inklusive vilken typ av moderering som vi använder) mot bakgrund av dessa risker. Vi är dock inte skyldiga att bevaka, övervaka eller moderera någon Interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats, och vi avsäger oss uttryckligen något ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av att användaren använder någon Interaktiv tjänst i strid med våra Regler för innehåll, oavsett om tjänsten modereras eller ej.

En minderårigs användningen av någon av våra Interaktiva tjänster är föremål för samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Vi rekommenderar föräldrar som tillåter sina barn att använda en Interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om säkerhet på nätet, eftersom moderering inte kan ge total skydd. Minderåriga som använder någon Interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

När vi modererar en Interaktiv tjänst kommer vi normalt att ge dig ett sätt att kontakta en moderator för den tjänsten om det skulle uppstå frågetecken, bekymmer eller svårigheter.

 1. REGLER FÖR INNEHÅLL

Dessa Regler för innehåll gäller för allt material som du bidrar med till vår webbplats (Bidrag) och för alla Interaktiva tjänster som är associerade med den.

Dessa Regler för innehåll måste följas i anda såväl som till punkt och pricka. Reglerna gäller för varje Bidrag, såväl för Bidraget som helhet som för Bidragets ingående delar.

AETN UK kommer, efter eget godtycke, att avgöra om ett Bidrag bryter mot Reglerna för innehåll.

Ett Bidrag måste:

 • Vara korrekt (då det återger fakta).
 • Vara uppriktig (då det återger åsikter).
 • Följa den lagstiftning som är tillämplig i England och Wales och i det land det publiceras.

Ett Bidrag får inte:

 • Innebära förtal mot någon person.
 • Vara obscent, stötande, hatiskt eller inflammatoriskt.
 • Innebära mobbning, förolämpning, hotfullt beteende eller förödmjukelse.
 • Främja pornografiskt material, inklusive material med uttrycklig sexuell innebörd.
 • Inkludera material med sexuella övergrepp mot barn.
 • Främja våld.
 • Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Kränka någon annan persons upphovsrätt, databasrätt eller varumärke.
 • Innehålla sådant som sannolikt kan lura någon person.
 • Utgöra brott mot lagenlig skyldighet gentemot tredje part, till exempel en avtalsenlig skyldighet eller en förtroendeplikt.
 • Marknadsföra olagligt innehåll eller olagliga aktiviteter.
 • Innebära domstolstrots.
 • Innehålla hot, ovett eller inkräkta på andras integritet, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • Innehålla sådant som sannolikt kan trakassera, uppröra, genera, oroa eller irritera någon annan person.
 • Uppge dig för att vara någon annan eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person.
 • Ge intryck av att Bidraget kommer från AETN UK, om detta inte är fallet.
 • Förespråka, främja, uppmuntra någon part att begå eller bistå olaglig eller kriminell handling såsom intrång i upphovsrätten eller datormissbruk (endast som exempel).
 • Innehålla ett uttalande som du känner till eller tror, ​​eller har rimliga skäl att tro att allmänheten, som uttalandet publiceras för eller kommer att publiceras för, sannolikt kommer att förstå som en direkt eller indirekt uppmuntran eller annan övertalning till uppdrag inför, förberedelse av eller anstiftande av terrorhandlingar.
 • Innehålla reklam eller marknadsföra tjänster eller webblänkar till andra webbplatser.
 1. BROTT MOT DENNA POLICY

När vi anser att ett brott mot denna Policy för godtagbar användning har begåtts kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga. 

Underlåtenhet att följa denna Policy för godtagbar användning utgör ett innehållsmässigt brott mot Webbplatsens allmänna villkor som anger du får använda vår webbplats och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda vår webbplats.
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent avlägsnande av alla Bidrag som du laddar upp till vår webbplats.
 • Utfärdande av en varning till dig.
 • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på skadeståndsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av överträdelsen.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter, som vi rimligen anser är nödvändiga eller som krävs enligt lag.

Vi avsäger oss ansvar för alla åtgärder vi kan komma att vidta som svar på överträdelser av denna Policy för godtagbar användning. De åtgärder vi kan vidta är inte begränsade till de som beskrivs ovan, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

 1. HUR DETTA KONTRAKT KAN ÖVERFÖRAS

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon tredje part, förutsatt att detta inte påverkar dina rättigheter enligt dessa villkor negativt.

 1. VILKET LANDS LAGAR GÄLLER VID EVENTUELLA TVISTER?

Om du är konsument, observera att villkoren i denna policy, dess ämne och dess utformning regleras av engelsk lag. Du och vi är överens om att domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet.

Om du är ett företag regleras villkoren i denna policy, dess ämne och dess bildande (och eventuella tvister eller anspråk utanför kontrakten) i engelsk lag. Vi samtycker båda till exklusiv behörighet för domstolarna